Průmyslové a městské kořenové čistírny

Úvod do problematiky

Irák

Tato studie řeší možnosti dostupných technologií v oblasti čištění odpadních vod a jejich vhodnost pro urbanistitcké celky o velikostech od 20 tis. - 100 tis. obyvatel na území Iráku. Varianty jsou vypracovány s ohledem na několik důležitých faktorů. Prvním faktorem je velikost předmětného urbanizovaného celku. Druhým faktorem jsou pořizovací a provozní náklady, které jsou přímo vztahovány ke způsobu nakládání s přečištěnou odpadní vodou. Dílčími faktory pro hodnocení vhodného způsobu čištění odpadních vod jsou morfologie předmětné oblasti, klimatické a hydrologické možnosti lokality a další.