Stavba vegetační domovní ČOV Provozní řád ČOV Obec Mašov (okres Příbram)

Provozní řád domovní kořenové čistírny odpadních vod

Obec Mašov, okres Příbram.

Březen 2010 Vypracoval: Ing. Michal Douša
str. 1

Stavba vegetační domovní ČOV Provozní řád ČOV Obec Mašov (okres Příbram)

Úvodní údaje:

Objednatel: manželé ing. Jiří Roškota a ing. Jana Roškotová
V Údolí 818/53
Praha 6, Suchdol
165 00
Projektant: Ing. Michal Douša
Vojtěšská 197/16
110 00 Praha 1
projektant: ing. Michal Douša (tel.: +420 602 940 505) E-mail: dousamichal@seznam.cz
zodp. projektant: ing. Michal Chramosta
Autorizační č.: 0000647
Dodavatel stavby: dodavatele stavby doplní investor -
……………………………….
……………………………….
……………………………….
Provozovatel stavby: ing. Jiří Roškota
V Údolí 818/53
Praha 6, Suchdol
165 00
Platnost provozního řádu: po dobu platnosti kolaudačního rozhodnutí
Provozní řád schválen: kolaudační rozhonutí ………………………………………
ze dne …………., bod …….. podmínek pro užívání stavby
Seznámení pracovníka obsluhy KČOV s provozním řádem:
…..…………………………….. podpis, Ing. Jiří Roškota
str. 2

Stavba vegetační domovní ČOV Provozní řád ČOV Obec Mašov (okres Příbram)

Základní údaje o stavbě:

- použité názvosloví
Vodní dílo dle zákona o vodách č. 254/2001, paragrafu 55
(1) Vodní díla jsou stavby, které slouží ke vzdouvání a zadržování vod, umělému usměrňování odtokového režimu povrchových vod, k ochraně a užívání vod, k nakládání s vodami, ochraně před škodlivými účinky k úpravě vodních poměrů nebo k jiným účelům sledovaným tímto zákonem, a to zejména
a) přehrady, hráze, vodní nádrže, jezy a zdrže,
b) stavby, jimiž se upravují, mění nebo zřizují koryta vodních toků,
c) stavby vodovodních řadů a vodárenských objektů včetně úpraven vody, kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, jakož i stavby k čištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací, ....“
Biologické čištění je danné činností mikroorganismů, zajišťujících rozklad organických a anorganických látek přítomných ve vodě, v případě kořenové čistírny se jedná převážně o procesy anaerobní, tj. dochází k rozpadu v prostředí bez kyslíku.
EO Ekvivalentní obyvatel, jedná se o jednotku zavedenou v zdravotně technických vodních stavbách, která představuje v domácích podmínkách produkci vody
150 l/os./den a produkci znečištění 60g BSK5/den
NL Nerozpuštěné látky, tj. ukazatel jehož hodnota se uvádí v mg/l, říká kolik
nerozpuštěných látek je ve vodě.
BSK5 Biochemická spotřeba kyslíku za 5 dní, tzn. Biologický ukazatel znečištění, jeho hodnota je uváděna v mg/l jak velká část znečištění je biologicky čistitelná.
CHSK chemická spotřeba kyslíku, tj. ukazatel znečištění v mg/l vypovídající jak velká

část znečištění je organického původu.

N-NH4 amoniakální dusík, jedna ze sledovaných veličin OV pro ČOV nad 500 EO, případně při požadavku kaprových, pstruhových vod i u ČOV pod 500 EO

ČOV Čistírna odpadních vod

DKČOV Domovní kořenová čistírna odpadních vod
OV Odpadní vody (splaškové, dešťové,...)
Septik Průtočná nádrž, kde dochází k sedimentaci OV a následným anaerobním procesům, septik pro DKČOV je zpravidla tříkomorový s vhodně tvarovanými přepážkami, vtokem a výtokem. Obvyklá účinnost čištění OV v septiku je 20-
30%, dle doby zdržení v řádově dnech.
1) Popis stavby:
Kořenová čistírna odpadních vod Zahrádky má 2 technologické stupně čištění: Mechanický stupeň se skládá z: - tříkomorového polypropylenového septiku Biologický stupeň se skládá z: - jednoho kořenového pole s horizontálním průtokem
str. 3

Stavba vegetační domovní ČOV Provozní řád ČOV Obec Mašov (okres Příbram)

Stručný popis koncepce COV a celkové situace:
Odpadní vody přitékají na ČOV gravitačně z domovní splaškové přípojky. V mechanickém stupni čištění jsou zbaveny hrubých nečistot a po předčištění a sedimentaci NL odtékají OV do vlastních kořenových filtrů. Po biologickém vyčištění odtéká OV přes Měrnou a regulační šachtu do vodoteče (případně akumulace, vsaku).
2) Základní parametry KČOV:
Počet připojených ekvivalentních obyvatel 4 EO
Denní průtok Q24 0,6 m3/den Látkové zatížení BSK5 160 mg/l Znečištění na odtoku BSK5 („p“) 25 mg/l Látkové zatížení CHSK 440 mg/l Znečištění na odtoku CHSK („p“) 100 mg/l Látkové zatížení NL 220 mg/l Znečištění na odtoku NL 40 mg/l Plocha užitná kořenových polí 20,0 m2
Množství odpadních vod za rok 219,0 m3
3) Objekty KČOV
- revizní šachty
- tříkomorový septik
- vlastní kořenová pole
- měrná šachta a regulační šachta
- výtokový objekt

4) Zdroje odpadních vod
Na kořenovou čistírnu budou přitékat odpadní vody z objektu rodinného charakteru, tj. obecným složením se bude jednat o odpadní vody z domácností. Na kořenové čistírně budou čištěny odpadní vody od 4 EO. V místě je vybudována studna s užitkovou vodou, z které bude případně možné v letních měsících doplňovat kořenové pole (při součtu dvou nepříznivích vlivů nadměrný výpar/minimální produkce OV). Odpadních vody budou na čistírnu přiváděny oddílnou splškovou kanalizací.

5) Pokyny pro provoz a údržbu

);> Septik

Zapracování septiku se provádí po naočkování vyhnilým kalem, nebo postupným zatěžováním.
Obsluha pravidelně, dle potřeby, nejméně však 1x za měsíc čistí hladinu v první komoře septiku od zachyceného materiálu, plovoucích nečistot, nerozpuštěných olejů. Dále pravidelně měří množství kalu v septiku cca 1x za měsíc, k měření kalu v septiku je vyhodné použít tyč se čtvercovou plochou deskou na jejím konci.
Kal v septiku nesmí stoupnout výše než 1/3 výšky max. užitné hladiny. Případně při obtížně zjistitelné výšce kalu bude provedeno jeho preventivní odčerpání. Při čerpání je vhodné postupovat tak, aby nebyl kal v ostatních komorách zejména v poslední odtokové
str. 4

Stavba vegetační domovní ČOV Provozní řád ČOV Obec Mašov (okres Příbram)

komoře vířen. Největší množství kalu bude sedimentovat v 1 komoře, poté v 2 a 3, kde by jej mělo být minimum, případně žádný. Kal bude likvidován pravidelně (cca 1x až 2x za rok) dle potřeby, pomocí fekálního vozu, po stabilizaci je možné v případě jeho nezávadnosti použít kal jako velmi dobré hnojivo pro zemědělské pozemky, na dně septiku bude vždy ponechána vrstva 10 cm kalu.
Veškerý odpad ze septiku bude uskladněn v k tomu určeném pachotěsném kontejneru, obsah kontejneru bude po jeho naplnění zlikvidován na místně k tomu určenou skládku odpadů, nebo bude nabídnut k dalšímu zpracování.

);> Kořenové filtry

Obsluha průběžně sleduje úroveň hladiny čištěné vody ve filtru, kontroluje nastavení pružné flexibilní hadice v Měrné a regulační šachtě, dle potřeby pomocí této hadice reguluje hladinu vody v kořenovém poli. Při běžném provozu udržuje tuto hladinu v kořenovém poli cca 10cm pod povrchem, v žádném případě ne nad povrchem (hrozí hnití rostlin). Dále obsluha provádí vizuální kontrolu kořenového pole, zda nedochází k povrchovému toku čištěné vody, který je nežádoucí, kontroluje stav rostlin.
Bahenní rostliny:
Po výsadbě rostlin obsluha kontroluje růst a rozvoj vysazených rostlin, průběžně likviduje plevelné druhy. U standardních rostlin jako jsou Rákos obecný, Chrastice rákosovitá, Zblochan vodní, případně Orobinec, je vhodné po dobu zapojování rostlin zvednout hladinu OV na úroveň povrchu kamenitého filtru (výše v žádném případě ne, hrozí hnití rostlin při dlouhodobém zvýšení hladiny nad povrch filtru) a tím rostlinám pomoci v zakořenění.
Tento stav je vhodné ponechat celé první vegetační období, poté bude hladina v druhém vegetačním postupně snižována 1 až 2 cykly po dobu 1-2 měs., až na standardní provozní hladinu zaklesnutou 10 cm pod povrchem.
V rámci zapojení vysazeného porostu doporučujeme min. první rok nadzemní biomasu nesklízet v případě jejího dalšího využívání. Třetí vegetační sezónu se začne porost sklízet (pokosí) se vždy na podzim, nejpozději v předjaří (koncem února, nebo začátkem března).
Porost kořenového filtru není nezbytně nutné kosit a sklízet, pro dobrou funkci DKČOV postačí sebrat spadlé časti rostlin a pravidelně je odstraňovat. Důvodem pro pokosení rostlin pak je pouze špatný stav rostlin (napadení škůdci, zaschnutí, aj.).
DKČOV se sklízí pomocí křovinořezu a vynáší se z kořenového pole ručně. Do polí nemůže vjíždět žádná mechanizace.
Výsadba a její období:
Optimální doba výsadby bahenních rostlin je od května do července.
Mimo tuto dobu lze rostliny rovněž vysazovat, míra uchycení rostli je poměrně dobrá ne však zaručena. Záleží na odborných zkušenostech, výsadbu je vhodné v takovýchto případech konzultovat s odborníkem, případně odborníkům výsadbu přenechat. I v těchto případech je nutná zvýšená hladina max. zároveň s kamenivem, lépe je však se těmto dobám výsadby vyhnout.
str. 5

Stavba vegetační domovní ČOV Provozní řád ČOV Obec Mašov (okres Příbram)

Pokyny pro provoz KČOV v zimním období a za mimořádných okolností.
1) Provoz v zimním období
- Při mírném průběhu zimy je KČOV dostatečně izolována proti promrznutí uschlou biomasou bahenních rostlin, případně i přes zimní období ponechané posekané bahenní rostliny, rozprostřené na filtru.
- V případě extremních, dlouho trvajících mrazů obsluha zvýší hladinu vody v polích o
10 cm nad povrch filtrů, kde nechá tuto hladinu zamrznou a pak zaklesne hladina vody
30 cm pod povrch filtru (lze pouze u rostlin s dostatečně rozrostlým kořenovým systémem), 40 cm vzduchová vrstva spolehlivě filtry odizoluje.
- Před příchodem zimního období se odpustí ze septiku větší množství kalu, aby se získal dostatečný sedimentační prostor na zimní období. Minimální výška kalu v septiku nesmí klesnout pod 10 cm.
2) Provoz během povodní
- uzavře napojení dešťových vod pokud je to možné tak, aby odlehčení před přítokem na KČOV bylo maximální
- v koncové sběrné šachtě (Měrné a regulační šachtě) na odtoku ČOV otočí obsluha odtokové potrubí do svislé polohy tak, aby mohla voda rychle odtékat (v případě, že je DKČOV osazena na jednotné kanalizaci (dešťové a splaškové vody společně v jednom potrubí).
- v případě povodně zajistí obsluha ČOV součinnost s pověřenou osobou (správce toku, Povodí, atd.) pokud je určena.
3) Provoz při havárii na kanalizační síti
- vniknou-li do kanalizace látky nemající charakter splaškových dešťových vod z bytové zástavby, případně dešťových vod. Bude-li se jednat o látky toxické nebo ropné, atd. je třeba před nimi ochránit ČOV. Obsluha v tomto případě uzavře v měrné a regulační šachtě odtok z ČOV a zjedná nápravu.
- V případě, že se odpadní voda s kontaminantem nezachytí v septiku, zachytí jej obsluha v první šachtě před kořenovým polem tak, že kontaminovanou vodu nepropustí do dalších kořenových polí.
- V případě olejů a ropných produktů bude v septiku či šachtě použit hydrofobní plovoucí sorbent (spec. rohož plující na hladině, jež pohltí tyto produkty).
- Další postup likvidace kontaminantu určí zástupce vodohospodářského orgánu s ohledem na druh a vlastnosti nebezpečné látky, případně po konzultaci s projektantem. Veškeré havarijní stavy na ČOV ohlásí provozovatel nejrychlejším způsobem okresnímu úřadu - vodohospodářskému orgánu.
Pokyny pro sledování a kontrolu ČOV

1) Obsluha pravidelně provádí

Meteorologická a hydrologická sledování

- u domovních ČOV nebudou požadovány

Sledování zachycených hmot

- měření množství kalu v septiku
- sledování a sběr zachycených plovoucích předmětů a plovoucí krusty v případě jejího nahromadění na hladině septiku
str. 6

Stavba vegetační domovní ČOV Provozní řád ČOV Obec Mašov (okres Příbram)

2) Laboratorní kontrola
V období zkušebního provozu pokud, je u KČOV stanoven bude čistící proces kontrolován odběry směsných vzorků odpadních vod na odtoku z čistírny v měrné a regulační šachtě. Množství vzorků / rok stanoví místně příslušný Vodoprávní orgán (povětšinou odbor životního prostředí) dle NV ČR č.229/2007, přílohy č.4, tab č.1, zdroj do 50 EO. Vzorek typ A je odebírán jako dvouhodinový směsný, tj. získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut.
Pracovník obsluhy ČOV vede podrobně záznamy o všech vykonaných pracích v provozním deníku. Do deníku zapisuje výsledky všech měření a sledování včetně záznamů o provedených odběrech vzorků vody.
Ustanovení obsluhy
Pro obsluhu domovní kořenové čistírny se počítá s jedním pracovníkem, který musí být osobou poučenou. Vzhledem k tomu, že chod ČOV je nepřetržitý a vyžaduje průběžný každodenní dohled, počítá se s tím, že pracovník obsluhy bude docházet na ČOV 1x denně.
Doporučuje se provozovateli řídit se “Zásadami pro obsluhu některých zdravotně
vodohospodárných zařízení jedním pracovníkem”, které vydalo MLVH v roce 1968
/vydavatelství ŘVT Praha/.
Pokyny pro bezpečnost a hygienu práce

1) Bezpečnostní zásady:
Základním předpisem bezpečnosti práce je zákoník práce, z. 165/1965 Sb. v platné znění, stran bezpečnosti práce zejména v hlavě páté paragraf 132 a138 a dále stran povinností paragraf 132 a 133.
Rizika a nebezpečí při obsluze čistírny:
- Riziko infekce - toto nebezpečí nesmí zaměstnanci podceňovat, zejména v části

čistírny, kde pracují s kalem a s ostatními materiály, nesenými odpadní vodou

- Úrazy vzniklé mechanickou příčinou - klopýtnutím, uklouznutím, pádem s výšky, poranění řezná, bodná a tržná
- Úrazy způsobené třetí osobou

2) Povinnosti provozovatele čistírny
Práva a povinnosti provozovatele ČOV jsou obsahem vodoprávního povolení.
- Organizovat a zajišťovat péči o bezpečnost a ochranu zdraví osob které příjdou do styku se zařízením ČOV, zejména odborným dozorem, pravidelnými prohlídkami provozovaného zařízení a zajišťování školení bezpečnosti a hygieny práce.
- Vybavit se potřebnými ochrannými pomůckami, ochranným oděvem, prádlem a obuví
- Zajišťovat okamžité odstraňování závad na ČOV, které by ohrožovaly bezpečnost a hygienu práce
- V případě podezření na nakažení či infekci zajistit bezodkladnou lékařskou prohlídku, odstranit zdroj infekce
- Instruovat každou osobu při práci na objektech ČOV o bezpečnosti a hygieně na pracovišti, o telefonních číslech požární ochrany, lékaře a policie
str. 7

Stavba vegetační domovní ČOV Provozní řád ČOV Obec Mašov (okres Příbram)

- Provést proškolení a instruktáž, pro úrazy a přestupky proti bezpečnosti a hygieně
práce.

3) Základní povinnosti obsluhy KČOV
Zaměstnanec pracující na čistírně odpadních vod je vystaven nebezpečí a několika rizikům, která jsou dána samotným charakterem pracoviště. Z tohoto důvodu musí vykonávat všechny práce tak, aby zdraví či život svůj nebo jiných pracovníků chránil a nepoškodil jemu svěřené zařízení.
Bezpečně musí dbát a řídit se:
- Bezpečnostními a hygienickými zásadami
- Zásadami pro provoz vlastní čistírny
- Manipulačními předpisy pro všechna zařízení včetně předpisů ČSN k jednotlivým zařízením
- Protipožárními předpisy
- Nařízením, které obdrží od provozovatele

4) Práce, které nesmí provádět osamocený pracovník
- Sestupovat do šachet, jímek, nádrží, žlabů, kde je nebezpečí udušení, otravy, pádu a utopení
- Vystupovat na vyvýšené objekty, kde výstup vyžaduje jištění dalším pracovníkem podobně jako v předchozím bodě
- Pracovat nad nádržemi, jímkami, žlaby bez řádného zajištění pracovní plošinou a bezpečnostním pásem
- Manipulovat otevřeným světlem, ohněm, kouřit ve všech objektech, kde je možnost tvorby bioplynu, zejména v šachtách a všech podzemních objektech
- Osoba provozující ČOV si musí uvědomit, že při nedodržení předpisů, pracovních postupů a při hrubé nedbalosti nese zodpovědnost za zavinění či utrpěný úraz osobně

5) Hygienické zásady
- Povinností obsluhovatele ČOV je podrobit se pravidelným lékařským prohlídkám, preventivnímu očkování a vstupní lékařské prohlídce.
- Při práci na objektech ČOV nejíst, nepít a nekouřit
- Pokožku na rukou a obličeji si chránit a při styku s odpadní vodou nebo kontaminovanými materiály, musí byt použita vhodná ochrana zraku.
- Po každé práci na zařízeních, kterými protéká odpadní voda nebo čistírenský kal, je nutné si umýt ruce desinfekčním mýdlem a 2 % roztokem chloraminu
- Po ukončení směny provede hygienickou očistu
- Kouření a jídlo je povoleno pouze po důkladném umytí rukou
- V pracovní době je zakázáno užívat alkoholických nápojů, dále je zakázáno užívat léků, které působí na nervový systém
- Odevzdává pravidelně 1 x za 14 dní ochranný oděv a prádlo do prádelny oděvů
- Nepoužívá šatnových skříní na čisté šatstvo pro odkládání ochranných oděvů, na tyto oděvy bude použita samostatná skříňka tzv. hygienická smyčka.
- Před jídlem oblékne přes pracovní oděv čistý pracovní plášť
str. 8

Stavba vegetační domovní ČOV Provozní řád ČOV Obec Mašov (okres Příbram)

Inventář a zařízení ČOV
Nářadí a pomůcky pro obsluhu ČOV jsou uloženy na místě k tomu vyhrazeném tak, aby nedošlo k nechtěné kontaminace osob a zvířat.

Závěr
Tento provozní řád včetně příloh bude uložen na místě k tomu vyhrazeném, jako výkresová část je použita projektová dokumentace chválená vodoprávním úřadem a na kterou bylo vydáno vodoprávní povolení.
Obsluhovatel - provozovatel bude řádně seznámen se zásadami pro provoz a údržbu, které bude dodržovat, s technologií čištění i s celým provozem čistírny a rovněž s provozním řádem.

Vypracoval: ing. Michal Douša
str. 9