Projektujeme

Do naší pracovní náplně patří zajištění kompletní předprojektové a projektové dokumentace pro výstavbu, rekonstrukce a modernizace staveb.

Naší specializací jsou projekty vodohospodářských staveb, dále zajišťujeme projekty pozemních staveb občanských, průmyslových, bytových a dopravních staveb.

Druhy prací které pro Vás zajistíme

Předprojektová příprava

 • výškopisné a polohopisné zaměření staveniště
 • zaměření a zakreslení stávajících inženýrských sítí na staveništi
 • zajištění geologického, hydrogeologického posudku pro zájmovou lokalitu stavby
 • inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum pro účely vodohospodářských staveb (jímání podzemních vod, vrty jako zdroj vytápění objektů, atd.)

Vlastní projektová dokumentace

 • Projektová dokumentace všech stupňů: studie stavby, dokumentace pro územní a stavební řízení, realizační dokumentace, dokumentace zadání stavby, spolupráce při výběru zhotovitele, autorský a technický dozor, spolupráce při dokončení stavby.

Projekty vodohospodářských staveb

 • kořenové čistírny odpadních vod pro obce, průmyslové objekty dle jejich charakteru výroby, rodinné domy (RD), rekreační objekty
 • veřejné vodovody a kanalizace pro obce a územní celky
 • studny
 • klasické mechanicko bilogické ČOV vodohospodářské studie
 • areálů rybníky a účelové nádrže
 • meliorační stavby revitalizace a rekultivace vodních toků a nádrží (rybníků)
 • MVE (malé vodní elektrárny), domovní vodní elektrárny

Projekty pozemních staveb

 • novostavby a stavební úpravy rodinných domů (RD)
 • nebytové objekty
 • více jak 47 typových rodinných domů
 • zateplení budov
 • přípojky inženýrských sítí
 • osudky a projekty dle Feng-Shui
 • měření a vyhodnocení geopatogenních zón

Projekty dopravních staveb

 • parkovací plochy
 • místní a účelové komunikace

Inženýrská činnost

 • zajištění vyjmutí pozemku ze zemědělského půdního fondu
 • zajištění vodoprávního povolení
 • zajištění vyjádření příslušných orgánů, institucí a organizací, jež jsou účastníky územního a stavebního řízení
 • odborná pomoc-konzultace, při zajištění vyjádření soukromých osob a organizací pro účely studii, územního a stavebního řízení staveb
 • projednání stavby na základě projektu s příslušnými orgány a organizacemi za účelem vydání územního a stavebního povolení
 • zajištění územního a stavebního povolení
 • ve spolupráci s investorem vyhodnotíme výběrové řízení na dodavatele stavby-zhotovitele
 • autorský a technický dozor
 • ve spolupráci s investorem zabezpečíme kolaudační rozhodnutí případně povolení na předčasné nebo dočasné užívání stavby
 • poskytování konzultací

Další služby jsme schopni zajistit po domluvě.