Kořenové čistírny druhé generace

Abstrakt

Náplní příspěvku je představení možností intenzifikace novostaveb a revitalizace starších KČOV. Veškeré nové objekty, nebo úpravy starších objektů vznikaly na základě provedených výzkumů, provozních zkušeností za 20let provozu v podmínkách ČR a požadavků vodoprávních orgánů. 

Reálné hodnoty u domovních čistíren

Úvod

V souvislosti s přípravou nového vládního nařízení se diskutovala i otázka emisních hodnot u malých a zejména domovních čistíren. V podstatě ve dvou souvislostech. Na jedné straně jsou obavy, že domovní čistírny nejsou schopny dosahovat nízkých hodnot odtokových parametrů (nižších než velké čistírny) a z toho vyplývá „údajná“ obava z použití decentrálních řešení. Na druhé straně by prý, pokud by se objevili v nařízení vlády nějaké nízké (i když reálné) hodnoty u domovních čistíren, vedlo by to k tomu, že by tyto nízké hodnoty byly požadovány i u větších čistíren a tím by došlo k zvýšení nároků na větší čistírny a tím i ke zvýšení investičních a provozních nákladů. Na tyto námitky se reaguje následující příspěvek.

Nejčastější příčiny poruch domovních čistíren

Podmínky ovlivňující funkčnost a bezproblémový provoz biologických čistíren odpadních vod.

Při návrhu biologické čistírny je třeba v první fázi vycházet z hydraulického a látkového zatížení. V případech, kdy se nejedná o typické komunální vody, je však třeba vzít v úvahu i konkrétní složení vod a to z pohledu faktorů ovlivňujících aktivitu biomasy v biologickém stupni ČOV. Těmito faktory se pak zabývá první část příspěvku. Někdy není jednoduché, a to ani pro odborníky, posoudit, jaký vliv budou mít kombinace těchto faktorů. Existuje sice celá řada autorů, která se touto problematikou zabývá, avšak dle mého názoru může být pro projektanty i úřady dobrým vodítkem německá směrnice ATV A115.

Význam rostlin v kořenových čistírnách

Kořenové čistírny odpadních vod (KČOV) jsou v podstatě mělké zemní filtry osázené mokřadní vegetací, která má v čistícím procesu nezanedbatelnou roli. Od vytváření vhodných podmínek pro pestrý bakteriální mechanismus, který probíhá uvnitř kořenových filtrů (KF) až po vytváření lokálního mikroklimatu, které významě podporuje teplotní bilanci KČOV.

Základní biologické procesy probíhající v KČOV

Bakteriální mechanismus : dochází při něm k odtsranění KL,BSK,N, TROL

suspedovanými bentickými a epifyt. bakteriemi ( bakt. Nitrifikace a denitrifikace)

Rostlinný metabolismus : působí jednak příjmem a využitím organických látek rostlinami, jednak toxikými látkami vylučovanými kořeny ( kořenovými exudáty ), rostliny působí na odbourávání těžce rozpustných organických látek, bakterií a virů.

Rostlinná adsorpce : působí na látky N, P, TK, T přímým příjmem rostlinami

Přirozený úhyn : dochází k úhynu virů a bakterií v důsledku nepříznivých podmínek